Navigace

Obsah

O sdružení

POHODA – Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s.

IČO: 69388440

Sídlo: Trnovanská 1331, 415 01 Teplice

Bankovní spojení: KB č.ú. 27-1433690267/0100

Poslání a hlavní druhy činnosti organizace:

POHODA - Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob za účelem rozvoje duchovních hodnot, ochrany lidských práv a poskytování podpory při péči o postižené děti a mládež. V zájmu plnění cílů a úkolů vyvíjí sdružení činnost výchovnou, vzdělávací, propagační a v souladu s právními předpisy i činnost obchodní.

Pravidelná doprava dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení.

Datum zahájení pravidelné dopravy: 1.9.1996

Počet dopravovaných : 72

Územní působnost – okres Teplice

Doprava je realizována na základě žádostí zákonných zástupců dětí se zdravotním postižením (dále jen ZP) a následně uzavřené „Smlouvy o dopravě“ mezi žadatelem a POHODA, z.s. na období jednoho školního roku. Pravidelná doprava je organizována ve dnech pondělí - pátek v souladu s organizací příslušného školního roku. Na každý školní rok je zpracován „Jízdní řád“, který vymezuje trasu, nástupní a výstupní stanoviště dětí se ZP čas jejich nástupu a výstupu.

Psychorehabilitační pobyt

Psychorehabilitační pobyt pořádaný POHODA, z.s. je určen dětem se zdravotním postižením (dále jen ZP) bez věkového omezení a jejich rodinným příslušníkům.

Cílem psychorehabilitačního pobytu je umožnit dětem se ZP prožít týden v příjemném rekreační prostředí, který provází odborný program doplněný relaxačními činnostmi.